Оригинал (Original)
Автори: Митрев, Р. П.
Заглавие: Приложение на вероятностно-статистическите методи за анализ и синтез на строителни, минни и подемно-транспортни машини и системи
Ключови думи: вероятностно-статистическите методи, строителни машини

Абстракт: Вероятностно-статистическият характер на вътрешните параметри на СМПТМС, а също така и на околната среда, силно затруднява извършването посредством детерми- нирани модели на еднозначни заключения с висока степен на достоверност относно ха- рактеристиките на системите. Поради тази причина, в монографията са изследвани въз- можности за приложение на вероятностно-статистическите методи и методите на машин- ното обучение за анализ и синтез на този тип машини и системи и техните елементи. В отделните глави са разгледани различни аспекти на приложението на теоретични и симу- лационни подходи за получаване на характеристиките на системи със стохастична вари- ация на параметрите.

Библиография

  Издание

  1, стр. стр. 164, 2021, България, София, Пропелер, ISBN 978-954-392-669-5
  Autors: Mitrev, R. P.
  Title: Application of probabilistic-statistical methods for analysis and synthesis of construction, mining and lifting-transport machines and systems
  Keywords: probabilistic-statistical methods, construction machines

  Abstract: The probabilistic and statistical nature of the internal parameters of SMPTMS, a as well as the environment, makes it very difficult to models of unambiguous conclusions with a high degree of reliability on the the characteristics of the systems. For this reason, the monograph examines possibilities for application of probability-statistical methods and methods of machine- training for analysis and synthesis of this type of machines and systems and their elements. IN In different chapters, various aspects of the application of theoretical and simula- approaches for obtaining the characteristics of systems with stochastic variation action of the parameters.

  References

   Issue

   1, pp. 164, 2021, Bulgaria, Sofia, Propeller, ISBN 978-954-392-669-5

   Вид: монография/части от монография