Оригинал (Original)
Автори: Арнаудов, Д. Д., Хинов, Н. Л.
Заглавие: МОДУЛНА СИСТЕМА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
Ключови думи: МОДУЛНА СИСТЕМА, ЗАРЕЖДАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕР

Абстракт: Изобретението се отнася до модулна система за зареждане на отделни клетки (елементи) от устройство за съхранение на енергия. Използването на модулен принцип за изграждане на системите за зареждане, позволява да се получава по-голяма изходна мощност от модули с по-малка мощност. Предложените силови схеми за реализиране на модулите на системата позволяват последователно и паралелно свързване на техните изходи. При използване на последователно свързване на модули, отделните клетки се зареждат от отделни преобразуватели и по този начин се постига едновременно зареждане и изравняване на напрежението на всяка клетка. Това свързване се използва при необходимост от постигане на по-високи напрежения в изхода. При паралелно свързване на преобразуватели се постига по-голям заряден ток. Като се променя тока на всяко едно звено може да се регулира или балансира зарядния ток на всеки един от елементите за съхранение на енергия.

Библиография

  Издание

  , 2021, България,

  Издателските права се държат от ТУ-София

  Autors: Arnaudov, D. D., Hinov, N. L.
  Title: MODULAR SYSTEM FOR CHARGING ENERGY STORAGE ELEMENTS
  Keywords: MODULAR SYSTEM, CHARGING OF ENERGY STORAGE ELEMENTS

  Abstract: The invention relates to a modular system for charging individual cells (elements) of an energy storage device. The use of a modular principle for the construction of charging systems allows to obtain higher output power from modules with lower power. The proposed power schemes for the realization of the modules of the system allow serial and parallel connection of their outputs. When using series connection of modules, the individual cells are charged by separate converters and thus a simultaneous charge and voltage equalization of each cell is achieved. This connection is used when higher output voltages are required. Higher charging current is achieved by connecting inverters in parallel. By changing the current of each unit, the charging current of each of the energy storage elements can be adjusted or balanced.

  References

   Issue

   , 2021, Bulgaria,

   Copyright ТУ-София

   Вид: патент/полезен модел