10990

Публикации
Publications

1547

Автори
Autors

10991

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
6701 Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Изследване на течението в направляващото устройство на двукратна водна турбина (1998)
6702 Rachev, E. H., Milenov, V. A., Petrov, V. E., Using induction motor models for e-learning (2021)
6703 Цалов, Ц. И., Влияние на напора върху характеристиките на двукратна водна турбина (1998)
6704 Stefan Stavrev., Gichev, D. G., Towards a common platform simulator for European armored combat vehicles using a modular software architecture (2021)
6705 Мръчев, С., Недева, В., Георгиев, T., Гинчев, Д. Г., Методи за обучението на невронни мрежи (2007)
6706 Pandiev, I. M., Design and Testing of Laboratory System for Study of Programmable Waveform Generator Based on Direct Digital Synthesis (2021)
6707 Hristov, P. A., Real-time Abnormal Human Activity Detection Using 1DCNN-LSTM for 3D Skeleton Data (2021)
6708 Zarkov, Z. J., Milenov, V. A., Modeling and research of photovoltaic system with microinverter (2021)
6709 Tzanova, A. I., Stefanov, B. I., Setup for in situ monitoring of biofermentation processes based on chemoresistive gas sensors (2021)
6710 Пенчев, С. И., Бакалова, С. Я., Димитров, П. В., Методика за определяне на поправъчни коефициенти от влиянието на границите на течението в аеродинамична тръба (2021)
6711 Stoimenov, F. O., Dimitrov, V. V., Arnaudov, D. D., Electronic Load Modeling for VRM (2021)
6712 , В. Б., Андреев, О. Д., Ценов, Г. Ц., СЪЗДАВАНЕ НА ПРОФИЛ ЗА ДНЕВНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОНСУМАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕВРОННИ МРЕЖИ (2021)
6713 Arnaudov, D. D., Kishkin, K. Y., Zashev, G. S., Study a Converter for Voltage Equalization of Energy Storage Systems (2021)
6714 Zashev, G. S., Dimitrov, V. V., Arnaudov, D. D., Modeling and Frequency-Domain Characterizations of PWM Regulators (2021)
6715 Spasov, G. V., Lishev, S. N., Pavlova, P. E., Application of distributed wireless measurements in wind tunnels (2021)
6716 Yosifova, V. K., Tasheva, A. T., Trifonov, R. I., Predicting Vulnerability Type in Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) Database with Machine Learning Classifiers (2021)
6717 Yosifova, V. K., Vulnerability Type Prediction in Common Vulnerabilities and Exposures Database with Ensemble Machine Learning (2021)
6718 Yosifova, V. K., Software Application for Automatic Common Vulnerabilities and Exposures Type Assignment Using Ensemble Machine Learning Algorithms (2021)
6719 Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Опитно изследване на влиянието на изпускателната тръба върху характеристиките на двукратна водна турбина (2001)
6720 Borovska, P. I., Marinova, M. P., Quality of solution of massively parallel MSA based on metaheuristic social behavioral model (2021)
6721 Mitkov S., Spasov, I. G., Kolev N. P., Thermal-hydraulic analysis of a VVER-1000 core in MSLB conditions (2021)
6722 Гълъбов, В. Б., Савчев, С. П., Славков, В., Славов, Г., Софронов, Я. П., Стоянова, Я. П., Синтез на лостово-верижен хипоцикличен манипулационен механизъм на специализиран робот за изваждане на отливки (2008)
6723 Гълъбов, В. Б., Славков, В., Савчев, С. П., Славов, Г., Тодоров, Г. Д., Николов, Н. Л., Софронов, Я. П., Стоянова, Я. П., Избор на схемно решение за интегрирано изпълнение на екстрактор на отливки с пневмозадвижване (2010)
6724 Tsenev, V. P., Videkov, V. H., Pavlov Br., Measurement of the deformation of PCB and SMD during surface mounting (2021)
6725 Tsenev, V. P., Asenova U., Use of MSA (Measurement statistical analysis) for evaluation of measuring systems for quality control of an automatic production line (2021)
6726 Tsenev, V. P., Use of SPC (Statistical process control) for quality control and management of an automatic production line (2021)
6727 Tsenev, V. P., Videkov, V. H., Spasova, N. V., Comparative analysis of the measured deformation of PCBA (Printed circuit board assembly) in the production of electronic modules (2021)
6728 Tsenev, V. P., Videkov, V. H., Spasova, N. V., Measurement of PCB deformation during parametric testing and evaluation of the impact on the installed components (2021)
6729 Tzaneva, B. R., Georgieva, M. G., Lazarova D., Petrova M., Uniformity of Electrochemical Deposition on Thin Copper Layers (2021)
6730 Ivanova, M. S., Tsenev, V. P., Dimitrov B., Manufacturing Process Improvement through FMEA Analysis and Fuzzy Logic (2021)
6731 Tsenev, V. P., Videkov, V. H., Spasova, N. V., Installation of electronic modules in a housing by means of a screw assembly and assessment of the influence of the deformation of the PCB on the installed components (2021)
6732 Tsenev, V. P., Videkov, V. H., Spasova, N. V., Measurement of PCBA (Printed circuit board assembly) deformation during functional testing of electronic modules (2021)
6733 Tsenev, V. P., Videkov, V. H., Spasova, N. V., Measurement with intelligent measuring system of PCB deformation when separating modules from a panel (2021)
6734 Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Ръководство за лабораторни упражнения по хидро- и ветроенергетика (машини и съоръжения) (2017)
6735 Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Двукратни водни турбини за малки ВЕЦ (2003)
6736 Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Двукратни турбини за малки ВЕЦ (2011)
6737 Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Чакъров, Т. Н., Синтез на лопатъчни системи за вятърни турбини с хоризонтална ос (2012)
6738 Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Чакъров, Т. Н., Вятърна турбина с вертикална ос (2012)
6739 Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Николов, К., Ангелов, К., Стенд за изпитване на Пелтонови водни турбини (2003)
6740 Обретенов, В. С., Николов, К., Цалов, Ц. И., Стенд за моделни изпитвания на Францисови водни турбини (2003)
6741 Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Николов, К., Автоматизиране на стенд за моделни изпитвания на Францисови водни турбини (2005)
6742 Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Николов, Х., Определяне на дебитните характеристики на водните турбини във ВЕЦ “Мездра” (2005)
6743 Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Радев, В., Стенд за моделни изследвания на осови водни турбини (2007)
6744 Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Исследование и проектирование двукратных турбин для малых ГЭС (2020)
6745 Obretenov, V. S., Tsalov, T. I., Research and Design of Cross Flow Water Turbines for Small HPP (2021)
6746 Mitov, A. S., Slavov, T. N., Kralev, J. K., Angelov, I. I., Robust Stability and Performance Investigation of Electrohydraulic Steering Control System (2021)
6747 Mitov, A. S., Slavov, T. N., Kralev, J. K., Angelov, I. I., Identification of electro-hydraulic load-sensing servo system, Engineering for Rural Development (2021)
6748 Nedelchev, K. I., Kralov, I. M., Gieva, E. E., Ruskova, I. N., Modelling of Acoustic Barrier for Energy Harvesting Applications Having Placed Additional Element with Circle Shape with COMSOL Process Simulaion Software (2022)
6749 Nedelchev, K. I., Gieva, E. E., Ruskova, I. N., Kralov, I. M., COMSOL Modelling of Acoustic Barrier for Energy Harvesting Applications (2022)
6750 Durakova, A. G., Vasileva, A. L., Choroleeva, K., Sorption characteristics of ready-made mixtures containing oatflakes, apples, and cinnamon (2021)