Оригинал (Original)
Автори: Стефанов, Г. Д., Топалова, М. Д., Попов Г. И.
Заглавие: КЛАСИФИКАЦИЯ НА ТЕЛА И КОРПУСНИ ДЕТАЙЛИ ЗА МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ОТ ПОЛИМЕРБЕТОННИ КОМПОЗИТИ
Ключови думи: тела и корпусни детайли, металорежещи машини, полимербетонни

Библиография

  Издание

  Машиностроене и машинознание, том XIII, брой 1, стр. стр. 70, 2017, България,
  Autors: Stefanov, G. D., Topalova, M. D., Popov G. I.
  Title: CLASSIFICATION OF BODIES AND BODY PARTS FOR METAL CUTTING MACHINES WITH POSSIBILITY OF PRODUCTION FROM POLYMER CONCRETE COMPOSITES
  Keywords: Bodies and Body Parts, Metal Cutting Machines, Polymer-concrete Composites

  References

   Issue

   Mashinostroene i mashinoznanie, vol. XII, issue 1, pp. 70, 2017, Bulgaria,

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание