Оригинал (Original)
Автори: Добрев, Г. Л.
Заглавие: 49-та Национална конференция по въпросите на обучението по физика "физиката в STEM образованието в средните и във висшите училища "
Ключови думи: Обучение в интерактивна среда

Абстракт: В настоящата статия се разглежда урок по физика в среда moodle, e-learning , използвана за дистанционно обучение . Разгледан е модел за симулации с помоща на софтуерна програма phet . Използвани са STEM модели от Physics Problem Solver , CCCS Software inc , за разработване на интерактивни задачи и симулирани лабораторни модели .

Библиография

  1. Добрев,Г, 2021, Урокът по физика в интерактивна среда e-learning , phet,moodle, Сборник доклади, том 1, стр. стр. 160

Издание

Съюз на физиците в България, том 1, брой 1, стр. стр. 153, 2021, България, Видин, Азбуки,наука OFFNews, ISBN 978-954-91841-6-7

Издателските права се държат от азбуки , Наука OFFNews

Autors: Dobrev, G. L.
Title: 49th National Conference on Physics Education "Physics in STEM Education in Secondary and Higher Education"
Keywords: Training in an interactive environment

Abstract: This article discusses a physics lesson in a moodle, e-learning environment used for distance learning. A model for simulations with the help of the phet software program is considered. STEM models from Physics Problem Solver, CCCS Software inc, were used to develop interactive tasks and simulated laboratory models.

References

  1. Добрев,Г, 2021, Урокът по физика в интерактивна среда e-learning , phet,moodle, Сборник доклади, том 1, стр. стр. 160

Issue

Union of Physicists in Bulgaria, vol. 1, issue 1, pp. 153, 2021, Bulgaria, Vidin, Azbuki,science OFFNeus, ISBN 978-954-91841-6-7

Copyright азбуки , Наука OFFNews

Вид: постер/презентация в национален форум