Оригинал (Original)
Автори: Димитрова, М. И.
Заглавие: Стимулиране креативността на учениците чрез игрови технологии
Ключови думи: креативност, игрови технологии, творчески способности

Библиография

  Издание

  , 2018, България,
  Autors: Dimitrova, M. I.
  Title: Stimulating the creativity of students through game technologies
  Keywords: creativity, game technologies, creative abilities

  References

   Issue

   , 2018, Bulgaria,

   Цитирания (Citation/s):
   1. Петкова, Е.,Литературнообразователният дизайн в пети клас- ново предизвикателство за учителя по литература - 2019 - в български издания
   2. Атанасова, Г., Използване ситуационни методи в обучението по география и икономика, Известия на Съюза на учените - Сливен, ISSN 1311 2864, том 35(1), стр.129 - 2020 - в български издания
   3. Дюлгерова-Владимирова, М.,Игрите и игровите технологии в обучението по български език в начален етап на образованието,Сборник доклади от Национална конференция с международно участие „Образователни технологии 2021“, ISSN 2603-4476, стр.12-15 - 2021 - в български издания
   4. Петкова, Е.,ГЕНЕРАТИВНИ КОНЦЕПТИ ОТВЪД ИДЕОЛОГИЧЕСКИТЕ АСПЕКТИ - ОТ „ПЕРМА- НЕНТНОТО ЧЕТЕНЕ“ ДО „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“, Известия на Съюза на учените - Сливен,ISSN 1311-2864(print)ISSN 2682-9827 (online, volume 36(1),стр.26-31 - 2021 - в български издания

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание