Оригинал (Original)
Автори: Митрев, Р. П.
Заглавие: Компютърно моделиране и симулация. Дискретни стохастични системи
Ключови думи: дискретни стохастични системи

Абстракт: Учебникът е предназначен за обучение на студенти от Машиностроителния факултет на Технически университет – София по дисциплините „Симулационно моделиране в логистиката“ и “Симулационно моделиране”, а отделни части на книгата се използват и в други дисциплини от учебните планове на специалностите „Инженерна логистика“, „Машиностроене“ и „Мехатроника“. В книгата се разглеждат основни теми от моделирането и симулацията на дискретните стохастични системи - генерирането на случайни числа, статистическа обработка на резултати от симулацията, проверка на хипотези, компютърно моделиране и др. Основните теоретични постановки са илюстрирани с множество примери. Учебникът може да послужи като основа за изграждане на по-специализирани и разширени курсове в областта на моделирането и симулацията.

Библиография

  Издание

  1, стр. стр. 199, 2021, България, София, Пропелер, ISBN 978-954-392-668-8
  Autors: Mitrev, R. P.
  Title: Computer modelling and simulation. Discrete stochastic systems
  Keywords: discrete stochastic systems

  Abstract: The textbook is designed to train students from the Faculty of Mechanical Engineering of the Technical University - Sofia in the disciplines "Simulation Modeling in Logistics" and "Simulation Modeling", and parts of the book are used in other disciplines of the curriculum of "Engineering Logistics". Mechanical Engineering and Mechatronics. The book discusses the main topics of modeling and simulation of discrete stochastic systems - random number generation, statistical processing of simulation results, hypothesis testing, computer modeling and more. The main theoretical formulations are illustrated with many examples. The textbook can serve as a basis for building more specialized and advanced courses in the field of modeling and simulation.

  References

   Issue

   1, pp. 199, 2021, Bulgaria, Sofia, Propeller, ISBN 978-954-392-668-8

   Вид: учебник