Оригинал (Original)
Автори: Стоилов, Д. Г.
Заглавие: Анализ на електроенергийния пазар в България
Ключови думи: електроенергиен пазар, обществено благо, България

Абстракт: Монографията се състои от предговор, резюме, четири съдържателни части, заключения и две приложения. Предмет на разглеждане и изследвания са етапите на реорганизиране на българската ЕЕС след 1990 г., които, за съжаление, са провеждани при непрестанна загуба на обществено благо. Анализира се текущото състояние на ЕЕС и на организацията на електроенергийния пазар. Предлагат се подобрения на националния пазарен модел, на нормативните документи, на ефективността на държавните енергийни дружества и на институциите.

Библиография

  Издание

  Издателство на ТУ-София, стр. стр. 100, 2013, България, София, Издателство на ТУ-София, ISBN 978-619-167-063-5

  Издателските права се държат от Издателство на ТУ-София

  Autors: Stoilov, D. G.
  Title: Analysis of the Power Market in Bulgaria
  Keywords: power market, public welfare, Bulgaria

  Abstract: The monograph consists of a preface, a summary, four substantive parts, conclusions and two appendices. The subject of consideration and research are the stages of reorganization of the Bulgarian Electric Power System after 1990, which, unfortunately, were carried out with permanent loss of public welfare. The current state of the power system and the organization of the electricity market are analyzed. Improvements to the national market model, regulations, the efficiency of state-owned energy companies and institutions are proposed.

  References

   Issue

   Technical University of Sofia, pp. 100, 2013, Bulgaria, Sofia, Technical University of Sofia, ISBN 978-619-167-063-5

   Copyright Издателство на ТУ-София

   Цитирания (Citation/s):
   1. S. Filipova-Petrakieva and V. Dochev, "Short-Term Forecasts of the Electrical Energy Consumption in Republic of Bulgaria," 2021 13th Electrical Engineering Faculty Conference (BulEF), 2021, pp. 1-6, doi: 10.1109/BulEF53491.2021.9690782 - 2021 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: монография/части от монография, публикация в реферирано издание