Оригинал (Original)
Автори: Халова, Е. Й., Кожухарова, Н. А.
Заглавие: Космическа надпревара в изследване на планетата Марс
Ключови думи: космос, планети

Библиография

  Издание

  Дни на физиката’2021, Сб. Популярни и научни доклади, том 13, стр. стр. 16-26, 2021, България, София, Издателство на ТУ-София, ISSN 1313-9576

  Издателските права се държат от Издателство на ТУ-София

  Autors: Halova, E. Y., Kojuharova, N. A.
  Title: A space race to explore the planet Mars
  Keywords: Space, Planets

  References

   Issue

   Days of Physics at the Technical University - Sofia, vol. 13, pp. 16-26, 2021, Bulgaria, Sofia, Publishing house of TU-Sofia, ISSN 1313-9576

   Copyright Издателство на ТУ-София

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание