Оригинал (Original)
Автори: Хинов, Н. Л., Арнаудов, Д. Д.
Заглавие: СХЕМИ НА РЕЗОНАНСНИ ЕДНОТРАНЗИСТОРНИ ПОСТОЯННОТОКОВИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ С НУЛЕВИ КОМУТАЦИИ ПО НАПРЕЖЕНИЕ И ПОДОБРЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ключови думи: РЕЗОНАНСНИ ЕДНОТРАНЗИСТОРНИ ПОСТОЯННОТОКОВИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ,

Абстракт: Изобретението се отнася до създаването на нови схеми на резонансни еднотранзисторни постояннотокови преобразуватели на електрическа енергия с меки комутации и подобрени характеристики. То намира приложение в индустриалната електроника, а също и в най-разнообразни устройства и системи, където се използват постояннотокови преобразуватели на електрическа енергия. Перспективно е тяхното използване в системи с алтернативни и възобновяеми източници на енергия, а също така и за зарядни станции за електрически транспортни средства. Предимство на предложените схеми в сравнение със схемите с твърди комутации са намалените комутационни загуби и възможността за тяхната работа в режими, близки до късо съединение и до празен ход. Това ги прави особено подходящи за използване за зареждане на кондензатори с голяма стойност на капацитета и суперкондензатори, а също така и за захранване на силно променящи се товари, като различни елементи за съхранение на енергия.

Библиография

  Издание

  , 2021, България,

  Издателските права се държат от ТУ-София

  Autors: Hinov, N. L., Arnaudov, D. D.
  Title: SCHEMES OF RESONANCE SINGLE-ENDED TRANSISTOR DC-DC CONVERTERS WITH ZERO VOLTAGE SWITCHING AND IMPROVED CHARACTERISTICS
  Keywords: RESONANCE SINGLE-ENDED TRANSISTOR DC-DC CONVERTERS, ZERO VOLTAGE SWITCHING, IMPROVED CHARACTERISTICS

  Abstract: The invention relates to the creation of new circuits of resonant single-transistor DC-converters of electrical energy with soft switching and improved characteristics. It is used in industrial electronics, as well as in a variety of devices and systems where DC converters are used. Their use in systems with alternative and renewable energy sources, as well as for charging stations for electric vehicles is promising. The advantage of the proposed schemes compared to the schemes with solid switching is the reduced switching losses and the possibility for their operation in modes close to short circuit and idle. This makes them particularly suitable for use for charging high-capacity capacitors and supercapacitors, as well as for powering highly variable loads, such as various energy storage elements. Another advantage is the preservation of soft voltage switching, with drastic changes in the load without the need to change the control frequency.

  References

   Issue

   , 2021, Bulgaria,

   Copyright ТУ-София

   Вид: патент/полезен модел, публикация в реферирано издание