Оригинал (Original)
Автори: Митрев, Р. П.
Заглавие: Въведение в кинематиката и динамиката на промишлени манипулатори
Ключови думи: промишлени манипулатори

Абстракт: Учебникът е предназначен за обучение на студенти от Машиностроителния факултет на Технически университет – София по дисциплините „Синтез, кинематика и динамика на роботи“, “Кинематика и динамика на подемни и строителни манипулатори” и „Товароподемни манипулатори и роботи“. В книгата е се привеждат основни сведения относно различните аспекти на кинематичния и динамичния анализ на промишлените манипулатори. Използваните подходи са илюстрирани с множество числени примери. Учебникът може да послужи като основа за изграждане на по-специализирани и разширени курсове в областта на роботиката или други сродни области.

Библиография

  Издание

  1, стр. стр. 144, 2021, България, София, Пропелер, ISBN 978-954-392-670-1
  Autors: Mitrev, R. P.
  Title: Introduction to kinematics and dynamics of industrial manipulators
  Keywords: industrial manipulators

  Abstract: The textbook is designed to train students from the Faculty of Mechanical Engineering of the Technical University - Sofia in the disciplines "Synthesis, kinematics and dynamics of robots", "Kinematics and dynamics of lifting and construction manipulators" and "Lifting manipulators and robots". The book provides basic information on various aspects of kinematic and dynamic analysis of industrial manipulators. The approaches used are illustrated by numerous numerical examples. The textbook can serve as a basis for building more specialized and advanced courses in the field of robotics or other related fields.

  References

   Issue

   1, pp. 144, 2021, Bulgaria, Sofia, Propeller, ISBN 978-954-392-670-1

   Вид: учебник