Оригинал (Original)
Автори: Сербезов, В. С.
Заглавие: МАТЕМАТИЧЕСКА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ПОЛЕТНТО ЗАПИСВАЩО УСТРОЙСТВО НА ТРАНСПОРТЕН САМОЛЕТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА МОДЕЛИРАНЕ НА ПОЛЕТА И СИСТЕМИТЕ НА САМОЛЕТА
Ключови думи: полетните записващи устройства, параметри на летателния апарат

Абстракт: Съвременните транспортни самолети разполагат със средства за запис на голямо число полетни параметри. Тази информация се използва основно при разследване на летателни произшествия. Качеството на тази информация позволява тя да се използва и за научно-експериментални задачи. Към тях спадат настройка и валидиране на модели на полета, на работата на системите и др. За целта информацията трябва да премине обработка, включваща филтрация и изглаждане на данните, математическо извеждане на не-записани параметри.

Библиография

    Издание

    НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2009", стр. стр. 61-64, 2009, България, Созопол
    Autors: SERBEZOV, V. S.
    Title: MATHEMATIC PROCESSING OF THE AIRCRAFT FLIGHT DATA RECORDER INFORMATION FOR THE PURPOSES OF FLIGHT AND AIRCRAFT SYSTEMS MODELING
    Keywords: flight data recorder, aircraft flight parameters

    Abstract: The information stored in flight data recorders of modern commercial aircraft is used primary for flight safety and maintenance purposes, but it can be used effectively for research purposes as well. The latest include various types of aircraft model tuning and validation problems. To use the flight data recorder information for model validation and tuning it should be mathematically processed. This publication describes this process, including data reformatting, validity check, filtering, smoothing, and derivation of flight parameters that are not stored.

    References

      Issue

      SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2009", pp. 61-64, 2009, Bulgaria, Sozopol

      Вид: публикация в национален форум