Оригинал (Original)
Автори: Коробко, И. Е., Маринова,П.
Заглавие: МНОГОКРИТЕРИАЛНА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕС НА ОТКРИВАНЕ НА КРАТКОСРОЧНИ КОНФЛИКТИ
Ключови думи: многокритериална оптимизация,Парето оптимални, векторен синтез, пространство на състоянията, целева функция

Абстракт: Преглед на критерии за оптимизация и оценка на приложимостта на различни методи за многокритериална оптимизация към вземането на решение за ефективност на алгоритъм за откриване на краткосрочни конфликти. Избор на метод даващ най-добри резултати за конкретната задача.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2009", стр. стр. 44-47, 2009, Албания, Созопол
  Autors: KOROBKO, I. E., MARINOVA,P.
  Title: MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION OF SHORT TERM CONFLICT DETECTION PROCESS
  Keywords: multiobjective optimization, Pareto optimal, vector fusion, state space, objective function

  Abstract: A review of optimization criteria and evaluation of different methods for multicriteria optimization and their applicability for making decision of effectiveness of conflict detection algorithm. A choice of the best method for the particular problem.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2009", pp. 44-47, 2009, Albania, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум