Оригинал (Original)
Автори: Димова, Б. Д.
Заглавие: Експериментална система за определяне на дълготрайността на различни материали
Ключови думи: умора на материала, уморна дълготрайност, хистерезисна енерг

Абстракт: Разработена е експериментална система за определяне на уморната дълготрайност в лабораторни условия. Проведени са експериментални изследвания за установяване на механични и циклични характеристики на материала, както и тяхното изменение. Установените от изпитанията зависимости и направените изводи могат да се използват при изпитване и тестване на различни материали и разработването на теоретични модели за описване на тяхното поведение при различни работни условия.

Библиография

  Издание

  І Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии “БулТранс-2009”, стр. стр. 126-130, 2009, България, Созопол, ТУ-София, ISBN ISBN 1313-955Х
  Autors: Dimova, B. D.
  Title: Experimental system for determining the life time of various materials
  Keywords: fatigue, fatigue life time, hysteresis energy, dynamic properties

  Abstract: A testing system for determining the fatigue durability in laboratory conditions has been developed. Experimental studies for finding the mechanical and cyclical characteristics of the material and their modification have been conducted. The relationships obtained by the tests and the conclusions may be used for testing of different materials and development of theoretical models for description of their behaviour under different operating conditions.

  References

   Issue

   I Scientific conference with international participation on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies “BulTrans-2009”, pp. 126-130, 2009, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISBN ISBN 1313-955Х

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание