Оригинал (Original)
Автори: Зафиров, Д. И., Панайотов, Х. П.
Заглавие: АНАЛИЗ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА САМОЛЕТИ СЪС СЪЧЛЕНЕНО КРИЛО
Ключови думи: съчленено крило, експериментална аеродинамика, проектиране

Абстракт: Самолетите със съчленено крило се считат за перспективни, но има малко публикувани експериментални резултати за техните аеродинамични характеристики. В доклада се прави опит да се обобщят известните експериментални резултати и на тази база да се направят изводи за техните предимства, недостатъци и се направят препоръки при избора на параметри в процеса на предварителното проектиране.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2009", стр. стр. 82-85, 2009, България, Созопол
  Autors: ZAFIROV, D. I., PANAYOTOV, H. P.
  Title: Experimental results analysis of joined-wing aeroplanes
  Keywords:

  Abstract:

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2009", pp. 82-85, 2009, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум