Оригинал (Original)
Автори: Коцев, Н. В., Стойчев, Г. Б.
Заглавие: ВЪРХУ ОЦЕНКАТА НА БЕЗОПАСНАТА ДЪЛГОТРАЙНОСТ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА „ПАЯЦИ”
Ключови думи: дълготрайност, умора на материалите

Абстракт: Една от причините за внезапен отказ, нарушаваща безопасната експлоатация на специализирано техническо средство (СТС) „Паяк” може да бъде счупване на колоната, предизвикано от натрупани уморни повреждания и претоварване. В работата са анализирани режимите на работа на СТС, както и конструктивните особености на колоната и са показани експертни оценки за претърпял авария СТС. Дадени са препоръки за безопасния срок на експлоатация на СТС „Паяци”.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2009", стр. стр. 129-131, 2009, България, Созопол
  Autors: KOTZEV, N. V., STOYCHEV, G. B.
  Title: DURABILITY ESTIMATION OF SPECIAL VEHICLES
  Keywords:

  Abstract:

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2009", pp. 129-131, 2009, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум