Оригинал (Original)
Автори: Лазов, Л. Д., Тодорова, Г. Н.
Заглавие: Методика и средства за регистриране на деформации във върха на пукнатини
Ключови думи: пукнатина, деформации, разрушаване

Абстракт: Разработена е методика за проследяване на развитието на пукнатини в пластични материали с помощта на микроскоп, снабден с камера, имаща USB изход за връзка с компютър. Модернизираната изпитвателна мащина позволява натоварване с ниски скорости, а камерата - записване на изображението на областта в околността на върха на пукнатина в реално време.

Библиография

  Издание

  Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2009", стр. стр. 140-143, 2009, България, Созопол, Технически Университет - София, ISSN 1313-955X
  Autors: LAZOV, L. D., TODOROVA, G. N.
  Title: Methods and means for deformation registration at crack tip
  Keywords: crack, deformation, fracture

  Abstract:

  References

   Issue

   Scientific international conference in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2009", pp. 140-143, 2009, Bulgaria, Sozopol, Technical University of Sofia, ISSN 1313-955X

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание