Оригинал (Original)
Автори: Николов, Н. Д.
Заглавие: Особености при пресмятане на остатъчните напрежения и деформации в лята греда за заден мост на товарен автомобил
Ключови думи: стоманена отливка, остатъчни напрежения, МКЕ, компютърно моделиране

Абстракт: В тази статия са разгледани някои основни проблеми от производството на лята греда за заден мост на товарен автомобил. Обърнато е внимание на компютърното моделиране, като средство за решаване на част от тези проблеми. Дискутирани са редица особености, с които трябва да се съобразят конструкторите за успешно провеждане на компютърни симулации, които целят пресмятане на остатъчните напрежения и деформации.

Библиография

  1. P. Beeley, 2001, Foundry Technology, Second edition, Oxford, UK, Butterworth-Heinemann
  2. A. Paine et al., 2007, Validation of stress prediction during solidification of cast components, Solidification Processing 07 Conference, July 2007, <UK>, University of Sheffield
  3. A.Egner-Walter, M.Kothen, 2006, Using stress simulation to tackle distortion and cracking in castings, Metallurgical science and technology, Teksid Aluminium, Italy, том Vol.24 No.2, стр. стр. -
  4. Николов, Н. Д., 2009,TECHSYS'2009: Пресмятане на остатъчни напрежения и деформации в отливки по метод на крайните елементи с програмен пакет ANSYS, Пловдив, България, стр. стр. 197

Издание

І Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии “БулТранс-2009”, стр. стр. 149-152, 2009, България, Созопол, ISSN 1313-955X

Пълен текст на публикацията

Autors: Nikolov, N. D.
Title: Particularities in calculations of a heavy vehicle rear axle cast beam residual stress and deformations
Keywords: steel casting, residual stresses, FEM, computer modeling

Abstract: This article discusses some major problems of casting a beam for a rear axle of a lorry. Attention is paid to computer modeling as a means of solving some of these problems. A number of problems have been discussed, which designers have to solve for successful computer simulations, which aim to evaluate the residual stresses and deformations.

References

  1. P. Beeley, 2001, Foundry Technology, Second edition, Oxford, UK, Butterworth-Heinemann
  2. A. Paine et al., 2007, Validation of stress prediction during solidification of cast components, Solidification Processing 07 Conference, July 2007, <UK>, University of Sheffield
  3. A.Egner-Walter, M.Kothen, 2006, Using stress simulation to tackle distortion and cracking in castings, Metallurgical science and technology, Teksid Aluminium, Italy, том Vol.24 No.2, стр. стр. -
  4. Николов, Н. Д., 2009,TECHSYS'2009: Пресмятане на остатъчни напрежения и деформации в отливки по метод на крайните елементи с програмен пакет ANSYS, Пловдив, България, стр. стр. 197

Issue

First Scientific conference with international participation in aviation, automotive and railway equipment and technology “BulTrans-2009”, pp. 149-152, 2009, Bulgaria, Sozopol, ISSN 1313-955X

Full text of the publication

Цитирания (Citation/s):
1. Tsonev V., Determination of the thermal expansion coefficient for a new type alloy steal, RECENT Journal, Brasov, Romania, Vol. 15, no. 1(41), March, 2014. - 2014 - от чужди автори в чужди издания, неиндексирани в Scopus или Web of Science

Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание