Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: K. Ignatova., Marcheva, Y. S.
Title: Composition and structure of NiCо coatings depending on the ratio of Ni and Co in citrate electrolyte
Keywords: kinetics of deposition, morphology, chemical composition, Ni-Co alloys, phase structure

References

    Issue
    Bulgarian Chemical Communications, vol. 49, issue 2, pp. 313-319, 2017, Bulgaria, БАН, ISBN ISSN: 0324-1130

    Вид: статия в списание, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus и Web of Science

    Въведена от: доц. д-р Йорданка Стефанова Марчева