Оригинал (Original)
Автори: AMS,A., LORENZ,M., Дунчев, Г. К., Кралов, И. М., Синапов, П. В.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИНАМИЧНИТЕ НАТОВАРВАНИЯ В ДВУСТЪПАЛЕН ЦИЛИНДРИЧЕН РЕДУКТОР
Ключови думи: двустъпален цилиндричен редуктор, параметрични трептения

Абстракт: В работата се изследват динамичните натоварвания в двустъпален цилиндричен редуктор, предизвикани от външни и вътрешни сили и смущения. За численото изследване се използва програмния продукт Simpack.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2009", стр. стр. 122-125, 2009, България, Созопол
  Autors: AMS,A., LORENZ,M., DUNTCHEV, G. K., KRALOV, I. M., SINAPOV, P. V.
  Title:
  Keywords:

  Abstract:

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2009", pp. 122-125, 2009, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум