Оригинал (Original)
Автори: Кунчев, Л. П., Павлов, Н. Л.
Заглавие: СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА МЕХАНО-МАТЕМАТИЧНИ МОДЕЛИ ОПИСВАЩИ ТРЕПТЕНИЯТА НА АВТОМОБИЛНИ НЕЗАВИСИМИ ОКАЧВАНИЯ
Ключови думи: механо-математичен модел, трептения, собствени честоти, плав

Абстракт: В статията е изследвано динамичното поведение на две конфигурации независимо окачване за автомобили. За описване на механичните системи е използван механо-математичен модел базиран на методите на матричната механика. Резултатите от числените експерименти показват законите за движение на подресорените и неподресорените маси, техните собствени честоти и ускоренията им. Резултатите за двата вида окачвания са сравнени.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2009", стр. стр. 110-116, 2009, Албания, Созопол
  Autors: KUNCHEV, L. P., PAVLOV, N. L.
  Title: Comparative Analysis on Mathematical Models Describing Vibrations of Automotive Independent Suspensions
  Keywords:

  Abstract:

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2009", pp. 110-116, 2009, Albania, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум