Оригинал (Original)
Автори: Стойчев, Г. Б., Лазов, Л. Д., Цонев, В. Ц., Кузманов, Н. И.
Заглавие: Tемпературна деформация и промяна на к-фактора на жични тензорезистори от никротал
Ключови думи: температурна деформация, к-фактор, тензорезистори, тензометр

Абстракт: В работата са дадени резултати от експериментални изследвания за определяне на температурната деформация и изменението на К-фактора на жични тензорезистори от никротал, произвеждани от НИЛ „Тензометрия” при ТУ-София. Данните са необходими за минимизиране на грешката в резултат на деформацията от различните коефициенти на температурно разширение на никратала и материала, върху който са монтирани тензорезисторите. По получените данни ще може да се коригира и грешката от изменението на К-фактора на тензорезисторите в резултат на температурна промяна на околната среда при тензометрични изследвания в реални условия.

Библиография

  Издание

  БулТранс-2009, стр. стр. 153-155, 2009, България, Созопол, ТУ-София, ISBN 1313-955Х
  Autors: Stoychev, G. B., Lazov, L. D., Tsonev, V. T., Kuzmanov, N. I.
  Title: Тemperature-induced strain and k-factor variation of nicrotal strain gages
  Keywords: -

  Abstract:

  References

   Issue

   BulTrans-2009, pp. 153-155, 2009, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISBN 1313-955Х

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание