Оригинал (Original)
Автори: Хлебарски, Д. А., Димитров, С. С., Кунчев, Л. П.
Заглавие: ГРЕШКИ ПРИ ОПИТНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАТИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛАСТИЧНИ ХОДОВИ КОЛЕЛА
Ключови думи: нормално, тангенциално и странично натоварване, нормална, та

Абстракт: Разгледани са грешки получавани при опитно определяне на статичните характеристики на еластични ходови колела на колесни машини. Анализирани са причините за грешките при стендове с различна конструкция и са дадени препоръки за тяхното избягване или намаляване на вероятността за появяване.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2009", стр. стр. 101-105, 2009, България, Созопол
  Autors: HLEBARSKI, D. A., DIMITROV, S. S., KUNCHEV, L. P.
  Title: FAULTINESSES IN EXPERIMENT DETERMINATION OF STATIC CHARACTERISTICS OF TIRES
  Keywords:

  Abstract:

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2009", pp. 101-105, 2009, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум