Оригинал (Original)
Автори: Кралов, И. М., Полихронов, Г. Т., Арнаудов, К. С., Неделчев, К. И., Синапов, П. В.
Заглавие: ЯКОСТНО И ШУМОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЦЕНТРОФУГА ЗА НАЗЕМНО ИЗПИТВАНЕ НА ПИЛОТИ
Ключови думи: центрофуга, честотен анализ, якостен анализ

Абстракт: В работата е представено вибрационно, якостно и шумово изследване на центрофуга за наземно изпитване на пилоти. Изследването е свързано с оценка на възможността за пускане и експлоатация на изпитваното съоръжение.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2009", стр. стр. 132-139, 2009, България, Созопол
  Autors: KRALOV, I. M., POLIHRONOV, G. T., ARNAUDOV, K. S., NEDELCHEV, K. I., SINAPOV, P. V.
  Title: STRENGTH AND NOISE INVESTIGATION OF A CENTRIFUGE FOR GROUND TESTING OF PILOTS
  Keywords: centrifuge, frequency analysis, stress analysis, numerical analysis

  Abstract: Vibration, strength and noise investigation of a centrifuge for ground testing of pilots is presented in this study. It has proceeded to estimate the workability of the aggregate and its future exploitation.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2009", pp. 132-139, 2009, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум