Оригинал (Original)
Автори: Димитров, Е. Ц., Гигов, Б. И.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ЦИКЛИЧНОСТТА НА ПОДАВАНЕ НА ГОРИВО ВЪРХУ ЕФЕКТИВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ С ЦЕНТРАЛНО ВПРЪСКВАНЕ
Ключови думи: бензинови двигатели; ефективни показатели; централно впръскване

Абстракт: Експериментално е изследвано влиянието на броя на впръскванията, осъществявани за един работен цикъл, върху ефективните показатели и качеството на разпределението на състава на сместа на бензинов двигател с централно подаване на гориво.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2009", стр. стр. 86-89, 2009, България, Созопол
  Autors: DIMITROV, E. T., GIGOV, B. I.
  Title: Study of the influence of central fuel injection cycles on petrol engine effective indexes
  Keywords:

  Abstract:

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2009", pp. 86-89, 2009, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум