Оригинал (Original)
Автори: Тодорова, Г. Н.
Заглавие: Експериментално изследване на деформирането на нисковъглеродна стомана във върха на пукнатина
Ключови думи: пукнатина, преместване, разрушаване

Абстракт: Представени са резултати от изследването на процеса на деформиране в областта на върха на пукнатина в нисковъглеродна стомана. Изследвани са пробни тела с пукнатина, формирана под 0º, 15º, 30º, 45º и 60º. Установени са критичните стойности на разтварянето на пукнатината за различните пробни тела.

Библиография

  Издание

  Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2009", стр. стр. 156-158, 2009, България, Созопол, Технически Университет - София, ISSN 1313-955X
  Autors: TODOROVA, G. N.
  Title: Experimental investigation of deformation at crack tip in low carbon steel
  Keywords: crack, displacement, fracture

  Abstract:

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2009", pp. 156-158, 2009, Bulgaria, Sozopol, Technical University of Sofia, ISSN 1313-955X

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание