Оригинал (Original)
Автори: Димитров, П. И., Димитров, Е. Ц., Панчев, С. Е.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ГОРИВОПОДАВАНЕТО И ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА ДВИГАТЕЛ Д-3900 ПРИ РАБОТА С БУТАЛНА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ПОМПА ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ
Ключови думи: дизелови двигатели;помпа за високо налягане; математично моделиране

Абстракт: Създаден е компютърен модел на горивната уредба на двигател Д-3900 с бутална разпределителна помпа за високо налягане (от вида VE-Bosch). Входните параметри са определени на базата на 3D модели на помпата и впръсвача. С помощта на софтуерния пакет Workspace (AVL) са определени параметрите на подаването на гориво, а чрез софтуерни продукти, разработени от авторите – показателите на двигателя при пълно натоварване и различна честота на въртене. Получените резултати са сравнени с тези при работа на двигателя с роторна разпределителна помпа за високо налягане (от вида Mefin DPAM).

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2009", стр. стр. 90-93, 2009, България, Созопол
  Autors: DIMITROV, P. I., DIMITROV, E. T., PANTCHEV, S. E.
  Title: Study of fuel injection delivery parameters and indexes of engine D-3900 to work with high pressure piston distribution pump
  Keywords:

  Abstract:

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2009", pp. 90-93, 2009, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум