Оригинал (Original)
Автори: Панайотов,Ф., Тодоров, М. Д.
Заглавие: АЛГОРИТЪМ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ НА ОБТИЧАНЕТО НА АЕРОДИНАМИЧНО ТЯЛО
Ключови думи: натурен експеримент, компютърна симулация, параметри на потока, параметри на симулацията, база данни

Абстракт: В настоящият доклад авторите запознават с алгоритъм за съставянето на пълноценна и максимално близката до реалният експеримент компютърна симулация на обтичането на аеродинамично тяло.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2009", стр. стр. 52-57, 2009, България, Созопол
  Autors: PANAYOTOV,F., TODOROV, M. D.
  Title: AN ALGORITHM FOR THE DESIGN OF A CFD SIMULATION OF AN AERODYNAMIC BODY
  Keywords: aerodynamic experiment, computer simulation, air flow parameters, simulation parameters, database

  Abstract: In this paper the authors propose an algorithm for the design of a CFD simulation as close as possible to the real aerodynamic experiment.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2009", pp. 52-57, 2009, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум