Оригинал (Original)
Автори: Стоянов, Ц. Т., Петров, П. Г.
Заглавие: ЕФЕКТИ ОТ ИНТЕГРИРАНЕТО И ДИФЕРЕНЦИРАНЕТО В КОНТУРИТЕ ЗА АВТОМАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ
Ключови думи: безпилотни летателни апарати, автопилоти, закони за управление

Абстракт: В работата са изследвани различни реализации на ПИД – закона за управление в системата БЛА – АП в установен режим. Получените резултати са анализирани и са направени изводи и препоръки за настройката на контурите на АП.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2009", стр. стр. 65-68, 2009, България, Созопол
  Autors: STOYANOV, T. T., PETROV, P. G.
  Title: EFFECTS OF THE INTEGRATION AND DIFFERENTIATION IN THE UAV AUTOMATIC CONTROL LOOPS
  Keywords: UAVs, autopilots, control laws

  Abstract: In the paper different types of PID low realizations in the UAV – AP system are investigated for a steady state regime. The results are analyzed and conclusions and recommendations about the AP loops adjustment are formulated.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2009", pp. 65-68, 2009, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум