Оригинал (Original)
Автори: Максимов,И., Стоянов, Ц. Т.
Заглавие: ДИНАМИЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА САМОЛЕТ НА БАЗА ГЕОМЕТРИЧНИ И МАСОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ключови думи: модел, симулация, X-Plane

Абстракт: В работата се предлага се метод за създаване на динамични модели на различни ВС на база геометрични и масови характеристики, чрез използване на програмата X-Plane. За нагледна демонстрация са изготвени модели на самолети Cessna172N и DeHavilland DHC-2, като е извършена тяхна апробация чрез сравнение с данни от РЛЕ.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2009", стр. стр. 48-51, 2009, България, Созопол
  Autors: MAXIMOV,I., STOYANOV, T. T.
  Title: AIRCRAFD DYNAMIC MODEL ON THE BASE OF GEOMETRIC AND MASS CHARACTERISTICS
  Keywords: model simulation, X-Plane

  Abstract: In the paper aircrafts Cessna 172N and DeHavilland DHC-2 dynamic models are created on the base of geometric and mass characteristics using X-Plane software product. The results are approbated using the data from Cessna 172N and DeHavilland DHC-2 Pilot Operation Handbooks

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2009", pp. 48-51, 2009, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум