Оригинал (Original)
Автори: Неделчев, К. И.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА КОНТАКТ МЕЖДУ ПЪТНАТА ПОВЪРХНОСТ И ПОДА НА АВТОМОБИЛА ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ЕДИНИЧНИ НЕРАВНОСТИ С КОСИНУСОИДАЛНА ФОРМА
Ключови думи: пътни неравности, собствени честоти, автомобил

Абстракт: В работата се изследва влиянието на единични пътни неравности с косинусоидална форма върху възможността за поява на контакт между пътната повърхност и пода на автомобила. Изследва се влиянието на дължината на вълната на пътната неравност и скоростта на автомобила върху клиренса му при преминаване с постоянна скорост и различно положение на масовият център.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2009", стр. стр. 144-148, 2009, България, Созопол, ТУ - София
  Autors: NEDELCHEV, K. I.
  Title: INVESTIGATION OF THE POSSIBILITY FOR OCCURRENCE OF A CONTACT BETWEEN THE ROAD SURFACE AND THE CAR FLOOR AT CROSSING TROUGH THE SINGLE ROAD UNEVENNESS WITH COSINUS LIKE FORM
  Keywords: road unevenness, natural frequencies, car

  Abstract: The influence of the single road unevenness with cosinus like form on the possibility of occurrence of contact between the road surface and the car floor is investigated in this work. The investigations on the influence of the length of road unevenness and the vehicle speed on his clearance were made as well at the constant speed and different position of the mass center.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2009", pp. 144-148, 2009, Bulgaria, Sozopol, TU - Sofia

   Вид: публикация в национален форум