Оригинал (Original)
Автори: Ненов,Н., Димитров, Е. Н.
Заглавие: СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ВЛАКОВЕТЕ В ДВИЖЕНИЕ
Ключови думи: влакове, безопасност на движение, контролни точки

Абстракт: Обоснована е необходимостта от създаване на система за контрол на влаковете в движение от гледна точка на безопасност на движението и директива ЕС 2001/14. Анализиран е опитът на водещи европейски железопътни администрации и е предложен модел на изграждане на системата, който позволява контрол на натоварването в колелата, идентификация на вагоните по номер, установяване на окопани бандажи, прегряти букси и елементи от спирачната система на влаковете.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2009", стр. стр. 159-162, 2009, България, Созопол
  Autors: NENOV,N., DIMITROV, E. N.
  Title: SYSTEM CONTROL TRAINS DRIVE
  Keywords:

  Abstract:

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2009", pp. 159-162, 2009, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум