Оригинал (Original)
Автори: Тодоров, Т. С., Николов, Р. Ф., Ралев, Я. И.
Заглавие: Експериментално изследване на сплави с памет на формата чрез специализиран стенд
Ключови думи: сплави с памет на формата, еднопосочен ефект с памет на форм

Абстракт: В статията е описано експериментално изследване на образец от сплав с памет на формата чрез специално проектиран за целта стенд. Дадено е кратко описание на стенда и са разяснени неговите възможности. Описани са видовете сензори, които се използват за измерване на характеристиките на сплавите с памет на формата. Поместени са кратки сведения за начина на обработване на данните. Направена е демонстрация на възможностите на стенда чрез изпитване на жица от нитинол. Получени са в реално време характеристиките на температурата, преместването, силата и електрическото напрежение. След изключване на времето са построени графиките на хистерезисните зависимости преместване – температура, сила - температура и сила-преместване. Получените резултати и описанатa опитна постановка са полезни за научноизследователски разработки, при които се използват сплави с памет на формата.

Библиография

  Издание

  Българско списание за инженерно проектиране, брой 29, стр. стр. 51-56, 2016, България, София, ТУ-София, ISBN ISSN 1313-7530

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Todorov, T. S., Nikolov, R. F., Ralev, Y. I.
  Title: Experimental investigations of shape memory alloys by specialized evaluation setup
  Keywords: shape memory alloys, one way shape memory effect, supper elasticity, evaluation setup

  Abstract: The paper deals with experimental investigation of a shape memory alloy by specially developed for this purpose evaluation setup. A brief description of the experimental setup properties is made. The all types of sensors which are used for measuring of the features of the shape memory alloys are explained. Some brief knowledge for the data acquisition system is disclosed. A demonstration of the evaluation setup capabilities is made by investigation of shape memory alloy wire of nitinol. The graphical relationships of temperature, displacement, force, and voltage vs. time are found. By eliminating the time the hysteresis graphs displacement – temperature, force – temperature, and force - displacement are worked out. The so obtained results should be useful for research concerning shape memory alloys.

  References

   Issue

   Bulgarian Journal for Engineering Design, issue 29, pp. 51-56, 2016, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISBN ISSN 1313-7530

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание