Оригинал (Original)
Автори: Петров, Н. Н., Димитрова, Р. К., Чакърски, Д. С.
Заглавие: СТЕНД НА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА МОНТАЖ НА ЛУСТЕР КЛЕМИ
Ключови думи: лустер клема, стенд, автоматизиран монтаж, автоматизирана монтажна система, 3D модел, основни проектни параметри

Абстракт: В настоящата статия са разгледани структурата и изпълняваните функции на проектирания стенд на автоматизирана система за монтаж на лустер клеми. Дадени са 3D модели на лустер клемата, на стенда като цяло и на характерните структурни компоненти. Описан е начина на работа. Определени са основните проектни параметри на автоматизираната система. Направени са функционални изследвания и е доказана работоспособността на стенда.

Библиография

  Издание

  XXV МНТК"АДП 2016", том XXIV, брой 14, стр. стр. 126-133, 2016, България, Созопол, ТУ-София, ISSN 1310-3946

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Petrov, N. N., Dimitrova, R. K., Chakarski, D. S.
  Title: SIMULATION MODELING OF AUTOMATION COMPLEXES IN DISCRETE PRODUCTION ENGINEERING
  Keywords: luster terminals, stand, automated assembly, automated system, 3D models, Certain main design parameters

  Abstract: In this paper examined the structure and the functions of the projected stand of automated assembly luster terminals. They are given 3D models luster terminal on the stand as a whole and the characteristic structural components. Described is a method of work. Certain main design parameters of the automated system. Made functional studies and proven performance of the bench.

  References

   Issue

   XXV MNTK"ADP 2016", vol. XXIV, issue 14, pp. 126-133, 2016, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISSN 1310-3946

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание