Оригинал (Original)
Автори: Тошкова, С. И., Казаков, Н. И.
Заглавие: ЛОГИСТИЧЕН АНАЛИЗ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕРИГА ЗА СНАБДЯВАНЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПЛАСМАСОВИ ОПАКОВКИ (ПРЕФОРМИ ЗА БУТИЛКИ)
Ключови думи: пластмасови опаковки, производство, анализ, вериги на снабдя

Абстракт: В настоящата статия е разгледан логистичен анализ, с помощта на който се реализира веригата на снабдяване на производството на преформи за бутилки, използвани в хранително-вкусовата, козметичната и фармацевтичната промишленост в браншов аспект. Резултатите от анализа се използват при проектирането на фирменото производство.

Библиография

  Издание

  XXIV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ “АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ДИСКРЕТНОТО ПРОИЗВОДСТВО - 2015, том 1, 2015, България, Созопол

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Toshkova, S. I., Kazakov, N. I.
  Title: LOGISTICS ANALYSIS FOR THE DESIGN OF THE SUPPLY CHAIN FOR THE PRODUCTION OF PLASTIC PACKS (PREFORMS FOR BOTTLES)
  Keywords: пластмасови опаковки, производство, анализ, вериги на снабдяване

  Abstract: In this article is discussed logistic analysis, with which realize the supply chain of production of preforms for bottles used in the food, cosmetic and pharmaceutical industries in branch aspect. The analysis results are used in the design of production company.

  References

   Issue

   XXIV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ “АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ДИСКРЕТНОТО ПРОИЗВОДСТВО - 2015, vol. 1, 2015, Bulgaria, Sozopol

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание