Оригинал (Original)
Автори: Гигов, Б. И., Моллов Я.
Заглавие: Laboratory investigation of the efficiency of a car hydromechanical transmission
Ключови думи: Conventional Automatic Transmission, Planetary Gear Box, Torgue Converter, Efficiency

Абстракт: In the paper is described laboratory setting for the investigation of the efficiency of an automatic hydromechanical transmission of a car as a function of the torque and of the rotation frequency (RPM). The hydraulic and the mechanical sections of the transmission are investigated separately for different gears. Are present conclusions on the influence of various factors onto the efficiency and the ratio of losses in the different sections of the transmission.

Библиография

  1. Бабаев О. М., Игнатов Л. Н., Кисточкин Е. С. и Соколов Г. С., 1987, Объемные гидромеханические передачи, под общ. ред. Е. С. Кисточкина, Ленинград, Машиностроение
  2. Вучков И., 1990, Експериментални изследвания и идентификация, София, Техника
  3. Димитров Й., Б. Гигов, Я. Моллов, 2000, Стенд за изследване на автоматична хидромеханична трансмисия за леки автомобили, Международна научна конференция по двигатели и автомобили MOTAUTO ` 2000, София, 18-20 октомври 2000 г., <София>, НТС по машиностроене

Издание

сп. "Машиностроене", научен брой, том LI, брой 4, стр. стр. 16-20, 2003, България, София, Машининтелект, ISSN 0025-455X

Издателските права се държат от Bulgarian Branch Chamber of Machine Building, Scientific-Technical Union of Machine Building and Bulgarian Branch Chamber of Electrical Engineering

Пълен текст на публикацията

Autors: Gigov, B. I., Mollov J.
Title: Laboratory investigation of the efficiency of a car hydromechanical transmission
Keywords: Conventional Automatic Transmission, Planetary Gear Box, Torgue Converter, Efficiency

Abstract: In the paper is described laboratory setting for the investigation of the efficiency of an automatic hydromechanical transmission of a car as a function of the torque and of the rotation frequency (RPM). The hydraulic and the mechanical sections of the transmission are investigated separately for different gears. Are present conclusions on the influence of various factors onto the efficiency and the ratio of losses in the different sections of the transmission.

References

  1. Бабаев О. М., Игнатов Л. Н., Кисточкин Е. С. и Соколов Г. С., 1987, Объемные гидромеханические передачи, под общ. ред. Е. С. Кисточкина, Ленинград, Машиностроение
  2. Вучков И., 1990, Експериментални изследвания и идентификация, София, Техника
  3. Димитров Й., Б. Гигов, Я. Моллов, 2000, Стенд за изследване на автоматична хидромеханична трансмисия за леки автомобили, Международна научна конференция по двигатели и автомобили MOTAUTO ` 2000, София, 18-20 октомври 2000 г., <София>, НТС по машиностроене

Issue

magazine "Machine Building", scientific number, vol. LI, issue 4, pp. 16-20, 2003, Bulgaria, Sofia, Mashinintelect, ISSN 0025-455X

Copyright Bulgarian Branch Chamber of Machine Building, Scientific-Technical Union of Machine Building and Bulgarian Branch Chamber of Electrical Engineering

Full text of the publication

Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание