Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Найденов, И. Т., Филипов, К. Б.
Заглавие: ПОЛУЧАВАНЕ НА МИНОРНИ АКТИНИДИ В РЕАКТОРИ С ВОДА ПОД НАЛЯГАНЕ (I) – ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРАНОВО ГОРИВО
Ключови думи: минорни актиниди, реактори с вода под налягане, ядрени горива

Абстракт: Minor actinides represent a significant concern when it comes to spent nuclear fuel management. In spite of their low concentrations, they disproportionately contribute to spent fuel’s activity and decay heat. In the current paper an estimation of the minor actinides’ concentrations and isotopic vectors in uranium spent fuel at discharge is presented.

Библиография

  Издание
  Енергиен форум 2016, 2016, България, Константин и Елена

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Naydenov, I. T., Filipov, K. B.
  Title: MINOR ACTINIDES PRODUCTION IN PRESSURISED WATER REACTORS (I) – URANIUM FUEL USAGE
  Keywords: Minor actinides, PWR reactors, nuclear fuels

  Abstract: Minor actinides represent a significant concern when it comes to spent nuclear fuel management. In spite of their low concentrations, they disproportionately contribute to spent fuel’s activity and decay heat. In the current paper an estimation of the minor actinides’ concentrations and isotopic vectors in uranium spent fuel at discharge is presented.

  References

   Issue
   Energy forum 2016, 2016, Bulgaria, Konstantin i Elena

   Full text of the publication