Оригинал (Original)
Автори: Калдъшев, Ц. П., Хаджийски, П. И., Острев, Н. П.
Заглавие: РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОСТПРОЦЕСОР ГЕНЕРИРАЩ КОМАНДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НАКЛОНЕНА РАБОТНА РАВНИНА ПРИ МАШИНИ С 5 ОСЕВО УПРАВЛЕНИЕ
Ключови думи: POSTPROCESSOR, CNC, CAD/CAM

Абстракт: Този доклад разглежда възможността за разработване на постпроцесор генериращ команда G68.2 за създаване на наклонена работна равнина. Тази команда е характерна за машини с 5 управляеми оси със CNC Fanuc 31i и други. Постпроцесора е разработен за CAD / CAM PTC Creo система, основана на G-POST и специализиран език FIL (Factory Interface Language).

Библиография

  Издание

  МАШИНИ ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛИ'16, том 3, брой 1, стр. стр. 84-86, 2016, България, Боровец, S C I E N T I F I C P R O C E E D I N G S, ISSN 1310-3946

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Kaldashev, T. P., Hadjiiski, P. I., Ostrev, N. P.
  Title: DEVELOPING A POSTPROCESSOR GENERATED COMMAND FOR THE ESTABLISHMENT OF TILTING WORKING PLANE IN MACHINES WITH 5 AXIAL CONTROL
  Keywords: POSTPROCESSOR, CNC, CAD/CAM

  Abstract: This report examined the possibility of developing a postprocessor generated command G68.2 establishing tilted working plane. This command is characteristic for machines with 5 axle control with CNC high class as Fanuc 31i and others. Postprocessor was developed for CAD / CAM PTC Creo system based on G-POST and specialized language FIL (Factory Interface Language).

  References

   Issue

   MACHINES.TECHNOLOGIES.MATERIALS, vol. 3, issue 1, pp. 84-86, 2016, Bulgaria, Borovets, S C I E N T I F I C P R O C E E D I N G S, ISSN 1310-3946

   Full text of the publication

   Вид: постер/презентация в международен форум, публикация в реферирано издание