Оригинал (Original)
Автори: Миткова, Е. Г.
Заглавие: Въздействие на правилните геометрични форми в интериора върху възприятието на човека
Ключови думи: геометрични форми, интериор, въздействие, символика

Абстракт: Тази статия анализира нашите реакции и интерпретации по отношение на архитектурната среда. Разглежда се връзката между правилните геометрични форми и влиянието им върху психо-емоционалното състояние на човека, както и техния смисъл.Архитектурното пространство се възприема от човека като неосъзнат , но винаги присъстващ фон, оказващ влияние на психическото и физическото състояние на човека. Интериорните решения са в състояние да предават идеи, да предизвикват разнообразни чувства, имат способността да влияят върху човека подсъзнателно, и да въздействат пряко върху съзнанието, емоциите и като цяло върху поведението на човека.

Библиография

  Издание

  Наука, том 6, брой 6, стр. стр. 6, 2015, България, София, Издание на съюз на учените в България, ISSN 08613362

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Mitkova, E. G.
  Title: Impact of architectural forms on human perception
  Keywords: geometric shapes, impact, interior,symbols

  Abstract: This article analyses the meaning of the geometric symbols - messages in architecture that covers basic geometric shapes, studied the problem of the emotional- psychological effects of geometry in interior per person, based on the position of the human experience and human reaction from the unique ability subconsciously recognize the geometric arrangement environment.

  References

   Issue

   Science, vol. 6, issue 6, pp. 6, 2015, Bulgaria, Sofia, SUB, ISSN 08613362

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание