Оригинал (Original)
Автори: Янков, В. Г.
Заглавие: ЕНЕРГОЕФЕКТИВНО РАЗМИТО АДАПТИВНО НА ОСНОВА НА СУПЕРВАЙЗОР УПРАВЛЕНИЕ НА НИВО
Ключови думи: ЛМН, MATLABTM, ниво, паралелно-разпределена компенсация, размити регулатори, реално време, супервайзор, устойчивост

Абстракт: Управлението на ниво осигурява технологичен запас, материален и енергиен баланс, филтриране на смущения и свързаност между променливи и оптимални режими на редица енергоемки промишлени инсталации. Обектът е нелинеен, без надежден модел и труден за управление с класически методи. Тук се предлага синтез на нелинеен адаптивен енергоефективен регулатор на база на размити множества и генетични алгоритми без нужда от модел на обекта и анализ на устойчивост на затворената система. Управлението на ниво в ре- ално време с размити регулатори и супервайзор за он-лайн адаптация на ма- щабните му коефициенти и негова апроксимация с паралелно разпределена компенсация поддържа избрани показатели (вкл. енергийни) в желани норми.

Библиография

  Издание

  „ДНИ НА НАУКАТА НА ТУ-СОФИЯ“ Созопол’2016, том 66, брой 2, стр. стр. 223-232, 2016, България, Созопол, ТУ-София, ISSN 1311-0829

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Yankov, V. G.
  Title: ENERGY-EFFICIENT FUZZY SUPERVISOR BASED ADAPTIVE LEVEL CONTROL
  Keywords: fuzzy controller, level, LMI, MATLABTM, parallel-distributed compensation, real time, stability, supervisor.

  Abstract: Level control ensures technological reserves, material and energy balance, filtering of disturbances and coupling effect among variables and optimal operation mode for many high energy consuming industrial installations. The plant is nonlinear, without reliable model and difficult to control by classical means. Here a model-free design of a nonlinear adaptive energy-efficient controller on the basis of fuzzy logic and genetic algorithms and analysis of the closed loop systems stability are suggested. The real time level control by the fuzzy logic controller and supervisor for on-line adjustment of its scaling factors and the parallel distributed compensation equivalent keeps selected performance and energy-efficiency indicators to their desired norms.

  References

   Issue

   „DAYS OF SCIENCE OF TU-SOFIA“ Sozopol’2016, vol. 66, issue 2, pp. 223-232, 2016, Bulgaria, Sozopol, Technical University-Sofia, ISSN 1311-0829

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., индексирана в Scopus