Оригинал (Original)
Автори: Алексиев, С. Л.
Заглавие: МЕТОДИ ЗА МОДИФИЦИРАНЕ НА ТЕЧНАТА ФАЗА ЧРЕЗ ВПРЪСКВАНЕ НА НАНОПРАХОВЕТЕ Al2O3 И TiCN ПО МЕТОДИ ВИГ И ИВИГ
Ключови думи: НАНОПРАХОВЕ, Al2O3 и TiCN, ВИГ, ИВИГ, НАВАРЯВАНЕ

Абстракт: В практиката са разработени редица начини за директно внасяне на нанопрахове в наварявания слой, съобразени със специфичните условия на различните методи за наваряване. Тук са разгледани някои иновативни възможностите за модифициране на течната фаза чрез впръскване на наноразмерни частици от Al2O3 и TiCN по методи ВИГ(Волфрамов електрод Инертен Газ) и ИВИГ(Импулсно ВИГ) наваряване, без да бъдат стопявани.

Библиография

  Издание

  15th "International Scientific Conference", том 1, брой 1, стр. стр. 175-180, 2016, България, Смолян, Plovdiv uneversity, ISBN 978-619-7180-78-7

  Пълен текст на публикацията

  Autors: P, T. G.
  Title: LIQUID PHASE MODIFICATION METHODS
  Keywords: Nanopowder, Al2O3 and TiCN, TIG, Impulse TIG, Overlay Welding

  Abstract: In practice there are several known methods of inserting the nanopowder Al2O3 and TiCN to the welding layer, they are specified according the conditions needed for the welding process. This article examines some new and innovative opportunities of liquid phase modification through insertion of nano-sized particles without being melted, according to TIG and Impulse TIG overlay welding methods.

  References

   Issue

   15th "International Scientific Conference", vol. 1, issue 1, pp. 175-180, 2016, Bulgaria, Smolyan, Plovdiv uneversity, ISBN 978-619-7180-78-7

   Full text of the publication

   Вид: постер/презентация в международен форум, публикация в реферирано издание