Оригинал (Original)
Автори: Миткова, Е. Г.
Заглавие: Значението на емоциите при конструирането и при възприемането на формите и композицията в интериорния дизайн
Ключови думи: възприятие,емоции,форми,интериорен дизайн

Абстракт: В архитектурата, има обеми и форми, от които архитектът създава пространство, което има емоционално въздействие върху нас. Изображенията, въплътени в архитектурни сгради, могат да бъдат много различни, съответно, да са различни и емоционалните реакции. Емоциите действат като вътрешен език, като система от сигнали, чрез които субектът научава за потребностите си и за значимостта на това, което се случва. Ако архитектурата и дизайнът представляват изкуствена среда, човек приема информацията от тази среда посредством естествени канали - рецепторите на зрението, слуха, осезанието, вкуса, обонянието, условните и безусловни рефлекси. Духовните реакции - това са условните рефлекси, в плана на втората сигнална система. Получените информационно - енергетични импулси от рецепторите се предават на мозъка във форма на усещания и се преработват чрез висшата нервна дейност в асоциации, образи, представи. Всичко това създава определено цялостно състояние на психиката, определено настроение, психол

Библиография

  Издание

  Архитектура, брой 3, 2016, България, София, Издание на Съюза на архитектите в България, ISSN 0324-1254

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Mitkova, E. G.
  Title: Importance of emotions in the construction and perception of shapes and composition in interior design
  Keywords: perception, emotions, shapes, interior design

  Abstract:

  References

   Issue

   Architecture, issue 3, 2016, Bulgaria, Sofia, Edition of the Union of Architects in Bulgaria, ISSN 0324-1254

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание