Оригинал (Original)
Автори: Гуров, Н. Р.
Заглавие: МОДЕЛИРАНЕ НА ПРЕВКЛЮЧВАНЕТО НА МОЩНОСТЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ С ВАКУУМНИ ДЪГОГАСИТЕЛНИ КАМЕРИ
Ключови думи: Стъпален регулатор, Мощностен превключвател, Математически модел, Simulink, MATLAB

Абстракт: Работа е посветена на съставянето на модел на процеса на превключване на мощностен превключвател, който е основна част на стъпалните регулатори на напрежение и осъществява превключването регулиращо напрежението. Изведен е математически модел на конкретен мощностен превключвател с две вакуумни дъгогасителни камери. Разработен е симулационен модел в Simulink, който дава възможност за изследване на влиянието на конструктивните и експлоатационни параметри на процеса на превключване в лабораторни условия и може да подпомогне оптимизирането и повишаването на надеждността на конструкцията на изделието.

Библиография

  Издание

  Годишник на Технически Университет - София, том 66, брой 2, стр. стр. 263-270, 2016, България, София, Publishing House of Technical University of Sofia, ISSN 1311-0829

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Gourov, N. R.
  Title: MODELING OF THE SWITCHING PROCESS OF A DIVERTER SWITCH WITH VACUUM INTERRUPTERS
  Keywords: On-Load Tap-Changer, Diverter Switch, Mathematical model, Simulink, MATLAB

  Abstract: The paper is devoted to compiling the model of the switching process of a diverter switch, which is a major part of on-load tap-changers and implements switching process which actually regulates the voltage. Mathematical model of a particular diverter switch with two vacuum interrupters was achieved. A simulation model in Simulink has been developed. It allows studying the influence of the structural and operating parameters on the switching process in the laboratory and can help optimize and improve the reliability of the construction of the product.

  References

   Issue

   Proceedings of the Technical University of Sofia, vol. 66, issue 2, pp. 263-270, 2016, Bulgaria, Sofia, Publishing House of Technical University of Sofia, ISSN 1311-0829

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание