Оригинал (Original)
Автори: Миткова, Е. Г.
Заглавие: Човешкото възприятие на архитектурното вътрешно пространство
Ключови думи: Възприятие, архитектурно пространсво, въдействие, изследвания, формообразуване

Абстракт: Пространството се изгражда от обеми и форми, които ни въздействат емоционално. Образите, символите преплетени в тях имат най-разнообразни значения, каквито са разнообразни и емоционалните им въздействия върху нас. По-задълбоченото изучаване на смисловите значения на отделните основни елементи от пространството, ще отговорят на въпроси свързани със спецификата на възприятие на жилищното пространство. По този начин, ще е възможно да се проектират пространства имащи за цел да предадат определено положително влияние върху човека. Това ще даде възможност да се построят помещения с индивидуален характер, така че тези обеми да са в завършен вид, само в присъствието на човека за който са изграждани.

Библиография

  Издание

  Наука, том 3, брой 3, стр. стр. 6, 2016, България, София, Издание на съюз на учените в България, ISSN 08613362

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Mitkova, E. G.
  Title: Human perception of architectural interior space
  Keywords: perception,architectural space, impact, research,morphology

  Abstract: Detailed study of the meanings of the various basic elements of interior space, will answer questions related to the specifics of perception of living space. Thereby, this will allow to design spaces that convey a definite positive impact on people. We will have the opportunity to build rooms with individual character, so these spaces have finished only in the presence of people for which they are built. The space is constructed of shapes that affect us emotionally. The symbols that are intertwined in interior space have diverse meanings as are diverse their emotional effects on people. All this boundlessness and freedom in modern architectural works, however,may have negative consequences for us, if they are designed without complying with aspects related to the specifics of perception.

  References

   Issue

   Science, vol. 3, issue 3, pp. 6, 2016, Bulgaria, Sofia, USB, ISSN 08613362

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание