Оригинал (Original)
Автори: Гигов, Б. И.
Заглавие: Laboratory investigation of temperature rates of an automatic transmission
Ключови думи: torque converter, fluid temperature, transmission performance, efficiency

Абстракт: The results of laboratory bench testing of car automatic transmission are presented in the paper. The main parameters of the transmission have been measured varying the fluid temperature at different rates. Graphic correlations are designed for the changing and loading characteristics and efficiency coefficient, for velocity ratio of the torque converter and reduction ratio of the whole transmission unit including torque converter, mechanical unit and automatic control system. Constant input velocity has been maintained at different gears while changing output loading to the fixed rates. Conclusions are given about the influence of the fluid temperature on the transmission performance.

Библиография

  1. Димитров Й., Гигов Б. и Моллов Я., 2000, Стенд за изследване на автоматична хидромеханична трансмисия за леки автомобили, Международна научна конференция по двигатели и автомобили "MOTAUTO '2000", София, 18-20 October, 2000, <София>, НТС по машиностроене
  2. Гигов Б. и Моллов Я., 2001, Изследване КПД на автоматична хидромеханична трансмисия за лек автомобил в лабораторни условия, Машиностроене, том LI (11-12/2001), стр. стр. 16-20

Издание

Машиностроене, том LI, брой 1, стр. стр. 12-15, 2003, България, София, Машининтелект, ISSN 0025-455X

Издателските права се държат от Bulgarian Branch Chamber of Machine Building, Scientific-Technical Union of Machine Building and Bulgarian Branch Chamber of Electrical Engineering

Пълен текст на публикацията

Autors: Gigov, B. I.
Title: Laboratory investigation of temperature rates of an automatic transmission
Keywords: torque converter, fluid temperature, transmission performance, efficiency

Abstract: The results of laboratory bench testing of car automatic transmission are presented in the paper. The main parameters of the transmission have been measured varying the fluid temperature at different rates. Graphic correlations are designed for the changing and loading characteristics and efficiency coefficient, for velocity ratio of the torque converter and reduction ratio of the whole transmission unit including torque converter, mechanical unit and automatic control system. Constant input velocity has been maintained at different gears while changing output loading to the fixed rates. Conclusions are given about the influence of the fluid temperature on the transmission performance.

References

  1. Димитров Й., Гигов Б. и Моллов Я., 2000, Стенд за изследване на автоматична хидромеханична трансмисия за леки автомобили, Международна научна конференция по двигатели и автомобили "MOTAUTO '2000", София, 18-20 October, 2000, <София>, НТС по машиностроене
  2. Гигов Б. и Моллов Я., 2001, Изследване КПД на автоматична хидромеханична трансмисия за лек автомобил в лабораторни условия, Машиностроене, том LI (11-12/2001), стр. стр. 16-20

Issue

Machine Building, vol. LI, issue 1, pp. 12-15, 2003, Bulgaria, Sofia, Machinintelect, ISSN 0025-455X

Copyright Bulgarian Branch Chamber of Machine Building, Scientific-Technical Union of Machine Building and Bulgarian Branch Chamber of Electrical Engineering

Full text of the publication

Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание