Оригинал (Original)
Автори: Кънева, Н. С.
Заглавие: Изисквания за вътрешно структуриране на администрациите
Ключови думи: администрация, обща администрация, специализирана администра

Абстракт: Статията е посветена на съществуващите в нормативните актове изисквания за вътрешно структуриране на администрациите като една от предпоставките за ефективно управление. Направен е критичен анализ на установените нормативи за численост на вътрешните звена, като са посочени основните проблеми.

Библиография

  Издание

  Списание "Труд и право", брой 2, стр. стр. 8, 2013, България, София, Издателство "Труд и право", ISBN ISSN 1312-94-81
  Autors: Kaneva, N. S.
  Title: Requirements for internal structuring of administrations
  Keywords: administration, general administration, specialized administration, directorate, directorate general, department, sector

  Abstract: The article is dedicated to the requirements existing in the normative acts about the internal structuring of administrations as one of the prerequisites for effective management. A critical analysis of the regulations of numbers of internal departments is made, showing the main problems.

  References

   Issue

   Labor and law magazine, issue 2, pp. 8, 2013, Bulgaria, Sofia, Publishing house Labor and law, ISBN ISSN 1312-94-81

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание