Оригинал (Original)
Автори: Кънева, Н. С.
Заглавие: За несъвместимостите на лицата, заемащи публични длъжности
Ключови думи: конфликт на интереси, лица, заемащи публична длъжност, несъвместимост

Абстракт: Статията е посветена на общата уредба на несъвместимостта като основен правен институт при управлението на конфликта на интереси на лицата, заемащи публични длъжности. Направен е критичен анализ на действащата нормативна уредба, свързана с декларирането на несъвместимост.

Библиография

  Издание

  Списание "Труд и право", брой 9, стр. стр. 4, 2013, България, София, Издателство "Труд и право", ISBN ISSN 1312-94-81
  Autors: Kaneva, N. S.
  Title: About the incompatibilities of persons on public positions
  Keywords: conflict of interest, persons on public positions, incompatibility

  Abstract: The article is dedicated to the general organization of the incompatibility as a main legal institute in conflict of interest management for persons on public positions. A critical analysis is made to the current normative organization related to declaring incompatibility.

  References

   Issue

   Labor and law magazine, issue 9, pp. 4, 2013, Bulgaria, Sofia, Publishing house Labor and law, ISBN ISSN 1312-94-81

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание