Оригинал (Original)
Автори: Гарабитов, С. А., Иванов, В.,Г.
Заглавие: ВЛИЯНИЕ НА НАКЛОНА НА ИЗХОДЯЩИЯ ВАЛ ПРИ ШАРНИРА НА ХУК ВЪРХУ КОЕФИЦИЕНТА НА ПОЛЕЗНО ДЕЙСТВИЕ
Ключови думи: съединител, Кардан, Хук, к.п.д.

Абстракт: Резюме: Шарнира на Хук или известен също като Карданов съединител е компенсиращ съединител позволяващ свързването на два вала с наличие на ъглово изместване. Конструкцията е проста и надеждна, но има ред недостатъци, които са добре известни и анализирани. В статията се анализира още един аспект на качествените показатели на механизма. Важно значение за надеждността и дълготрайността на механизма се явява коефициента на полезно действие, който пък е в пряка зависимост от загубите при триене в лагерните опори. Рязката промяна на вътрешните реакции във връзките, както и големите стойности на самата реакция довеждат до бързо износване и повреда на механизма. Точното определяне на границата на спадането на к.п.д. е много важно за предотвратяване на заклинването на механизма както и за увеличаване на неговата надеждност. С помощта на програма за анализ на механизми MSC ADAMS е направен модел и е анализиран такъв механизъм относно изменението на коефициента на полезно действие в зависимост о

Библиография

  Издание

  Българско списание за инженерно проектиране, брой 22, стр. стр. 25-33, 2014, България, София, МФ, ISSN 1313-7530

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Garabitov, S. A., Ivanov,V.,G.
  Title: INFLUENCE OF THE DEGREE OF THE OUTPUT SHAFT IN HOOKE JOINT ON HIS EFFICIENCY
  Keywords: Hooke, Cardan, Efficiency

  Abstract: Abstract: The Hook’s joint or also known as Cardan coupling are associated with power transmission systems. They are commonly used when there needs to be angular deviations in the rotating shafts. The construction is simple and reliable, but has a number disadvantages that are well known and analyzed. The article analyzes another aspect of the quality indicators of the mechanism. The efficiency is important for the reliability and durability of the mechanism. It is directly dependent on the friction losses in bushing. Abrupt change of internal reactions lead to rapid wear and failure of the device. The exact delimitation of the drop in efficiency is very important to prevent lock up of the mechanism and to increase its reliability. It is the purpose of this research to study the efficiency of the Hook's joints and to explain some practical sample of a failed Hook's joint. By means of the program MSC ADAMS efficiency is analyzed. It is explained how and the change of the angle between

  References

   Issue

   Bulgarian Journal for Engineering Design, issue 22, pp. 25-33, 2014, Bulgaria, Sofia, MF, ISSN 1313-7530

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание