Оригинал (Original)
Автори: Кънева, Н. С.
Заглавие: Особености при провеждането на конкурс за главен секретар
Ключови думи: главен секретар, конкурс

Абстракт: В статията се разглеждат особеностите при провеждането на конкурс за главен секретар, произтичащи от спецификата на йерархичното място и функциите на тази длъжност. Анализирани са основните направления, в които конкурсната процедура за заемане на длъжността главен секретар има специфики – състав на конкурсната комисия, писмен начин за провеждане на конкурса, провеждане на интервю, система за оценяване на кандидатите.

Библиография

  Издание

  Списание „Труд и право“, брой 4, стр. стр. 6, 2014, България, София, „Труд и право“, ISBN ISSN 1312-94-81
  Autors: Kaneva, N. S.
  Title: Peculiarities in carrying out a competition for secretary general
  Keywords: secretary general, competition.

  Abstract: The article covers the peculiarities of carrying out a competition for secretary general, based on the specification of the hierarchical level and functions of the position. The main tendencies, for which the competition procedure for occupying the position of general secretary has specifications – members of the competition commission, the written order, in which the competition is conducted, carrying out an interview, system for evaluation of the candidates, are analyzed.

  References

   Issue

   “Labor and law” magazine, issue 4, pp. 6, 2014, Bulgaria, Sofia, Publishing house “Labor and law”, ISBN ISSN 1312-94-81

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание