Оригинал (Original)
Автори: Ковачева, М. Г., Пандиев, И. М.
Заглавие: Поведенческо моделиране и симулация на цифрови фазово затворени вериги използвайки VHDL-AMS
Ключови думи: електронни схеми със смесени сигнали; DPLL; VHDL-AMS

Библиография

  Издание

  СЕЕС, том 49, брой 1, стр. стр. 45-51, 2014, България, София, СЕЕС, ISSN 0861-4717
  Autors: Kovacheva, M. G., Pandiev, I. P.
  Title: Behavioral modeling and simulation of digital phase-locked loops using VHDL-AMS
  Keywords: mixed-signal circuits; DPLL; VHDL-AMS

  References

   Issue

   CEEC, vol. 49, issue 1, pp. 45-51, 2014, Bulgaria, Sofia, CEEC, ISSN 0861-4717

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание